39. 1.11.2002, friday

@Jockey Club Auditorium, Polytechnic University